Aktuelno - Regija

Turski nacionalni savjet potreban u Srbiji?

Sa obzirom da je na posljednjem popisu stanovništva u Srbiji opcija izjašnjavanja kao pripadnika turske nacionalne manjine, postojala samo u okviru kategorije ostali, nije moguće doći  do podatka o tome koliko zapravo ljudi koji su se izjasnili kao Turci živi u Srbiji.

Ono što je zasigurno evidentno je da se veliki broj Bošnjaka, Albanaca, Goranaca, Crnogoraca nacionalno osjeća Turcima jer  je njihova plemenska istorija povezana sa turskim narodom.

U skladu sa  članom 45. Zakona o nacionalnim savetima nacionalnih manjina („Službeni glasnik RS“, br. 72/09,20/14-odluka US i 55/14) Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave dozvoljava svim graÄ‘anima upis u poseban birački spisak tako da pripadnici nacionalne manjine stiču pravo da biraju nacionalni savet svoje nacionalne manjine radi ostvarivanja prava na samoupravu u kulturi, obrazovanju, obaveštavanju i službenoj upotrebi jezika i pisma.

Pripadnik nacionalne manjine upisuje se u poseban birački spisak  nacionalne manjine isključivo na lični zahtev, kada se ispune opšti uslovi za sticanje biračkog prava propisani zakonom. Pripadnik nacionalne manjine može biti upisan u samo jedan poseban birački spisak. Svaki graÄ‘anin sa biračkim pravom, pripadnik nacionalne manjine, može na posebnom obrascu pismeno zatražiti da bude upisan u poseban birački spisak, kako bi mogao da učestvuje na izborima za članove nacionalnih saveta nacionalnih manjina. Zahtev za upis u poseban birački spisak pripadnik nacionalne manjine podnosi opštinskoj, odnosno gradskoj upravi  prema mestu prebivališta, u pisanoj formi, na posebnom obrascu i svojeručno ga potpisuje.

Turski nacionalni savet još ne postoji u Srbiji. Imajući u vidu zakon, te preporuke Zaštitnika graÄ‘ana o tome da za formiranje nacionalnog saveta nacionalne manjine ne postoji cenzus u vidu broja graÄ‘ana koij se izjašnjavaju kao pripadnici odreÄ‘ene nacionalne manjine, može se očekivati da neće biti formalnih prepreka za njegovo konstituisanje.

Bahrija Bake Sijarić
Inicijator za formiranje Turskog nacionalnog savjeta u Srbiji

Zanima vas i ovo?