Aktuelno - Svijet

U svijetu 29 miliona ovisnika droge, 250 miliona ljudi koristilo bar jednu vrstu droge

Broj odraslih ljudi zavisnih od droge po prvi put raste u prethodnih šest godina i iznosi 29 miliona ljudi – pokazuje najnoviji izveštaj Kancelarije UN za drogu i kriminal za 2016. godinu.

Izvještaj je objavljen susret 26. junu,  Međunarodnom danu borbe protiv zloupotrebe i krijumčarenja droge.

Oko pet procenata odrasle populacije, ili oko 250 miliona ljudi starosti od 15 do 64 godine, koristilo je bar jednu vrstu droge u 2014. godini, pokazuje najnoviji UN Svjetski izvještaj o drogama, koji je objavila Kancelarija UN za drogu i kriminal (UNODC). 

Iako suštinski ova cifra nije rasla u protekle četiri godine u proporciji sa globalnom populacijom, izvještaj,  pokazuje da se broj ljudi koji se klasifikuju kao zavisni od droge disproporcionalno  povećao po prvi put u šest godina. 

Danas skoro 29 miliona ljudi ulazi u ovu kategoriju u poređenju sa prethodnom godinom gdej je registrovano 27 miliona. Dodatno, oko 12 miliona osoba su registrovane kao injektirajuci korisnici narkotika od kojih 14 procenata zivi sa HIV-om. Opšti utjecaj upotrebe droga u pogledu zdravstvenih posledica je i dalje poražavajući.

Ovaj izveštaj je objavljen neposredno nakon specijalnog aprilskog zasjedanja Generalne skupštine UN o globalnom problemu droge (UNGASS), što je značajan trenutak u kreiranju globalne politike o drogama, i koje je rezultiralo nizom konkretnih operativnih preporuka koje promovišu dugoročne, održive, razvojno orijentisane i uravnotežene politike i programe kontrole droge. 

Obezbjeđivanjem sveobuhvatnog pregleda glavnih dešavanja na tržištima droge, putevima trgovine i utjecaja droge na zdravlje, ovaj izvještaj naglašava potrebu za sveobuhvatnim, uravnoteženim i integrisanim pristupom, kao što je i prikazano u konačnom dokumentu koji je nastao nakon zasjedanja Generalne skupštine, konstatuje UNODC. 

- Upotreba droge i posledice po zdravlje -

Mortalitet povezan sa drogama je ostao nepromenjen širom svijeta, u 2014. godini je još uvijek bilo oko 207.000 prijavljenih smrtnih slučajeva: što je neprihvatljivo visok broj smrtnih slučajeva koji bi se mogli spriječiti nakon  primene adekvatnih intervencija.

Upotreba heroina i povezanih smrtnih slučajeva prikazuje trend naglog povećanja u posljednje dvije godine u nekim zemljama Sjeverne Amerike i Zapadne i Centralne Evrope. 
Opioidi i dalje izazivaju najviše potencijalne štete i zdravstvenih posljedica među glavnim drogama.

Kanabis, u međuvremenu, ostaje najčešće korišćena droga na globalnom nivou, sa procjenjenih 183 miliona ljudi koji su ga koristili u 2014. 

- Kanabis kao terapija -

Analizirajući trendove tokom nekoliko godina, izvještaj pokazuje da sa promjenom društvenih normi prema kanabisu - uglavnom na zapadu - upotreba kanabisa popela paralelno sa njegovim poimanjem kao lijekom. 

U mnogim regionima širom svijeta u poslednjoj deceniji, primetan je trend povećanja novoregistrovanih osoba koje koriste kanabis kao terapijsko sredstvo.

- Upotreba droga u zatvoru -

U izveštaju se takođe uključuju novi zaključci  u vezi sa ljudima koji ubrizgavaju narkotike. Na primjer, uzeta je u obzir i veza između upotrebe stimulansa (među njima novih psihoaktivnih supstanci koje nisu pod međunarodnom kontrolom) i upuštanja u rizične vidove ubrizgavanja i seksualnog ponašanja koje može dovesti do većeg rizika od HIV infekcije. 

Dodatni nalazi ukazuju na visok nivo upotrebe droge u zatvoru, uključujući korišćenje opijata i ubrizgavanje narkotika. Zatvori stoga ostaju okruženje visokog rizika za infektivne bolesti, a prevalencija HIV-a, hepatitisa i tuberkuloze među osobama u zatvoru može biti znatno veća nego kod opšte populacije. 

Rizik od predoziranja nastavlja da bude visok među bivšim zatvorenicima, naročito ubrzo nakon puštanja iz zatvora.

U izvještaju se navodi da muškarci tri puta češće nego žene koriste kanabis, kokain ili amfetamine, dok žene češće od muškaraca u ne-medicinske svrhe upotrebljavaju opijate i sredstva za smirenje. 

Ovi različiti načini upotrebe droge između žena i muškaraca se mogu pripisati socijalnom okruženju, a ne polu kao glavnom faktoru koji određuje način upotrebe droge. Uprkos činjenici da više muškaraca koristi droge nego žene, utjecaj upotrebe droga je veći na žene nego na muškarce, iz razloga smanjene mogućnosti za žene da pristupe uslugama tretmana bolestima zavisnosti I rehabilitacije. 

U porodičnom kontekstu, ženski partneri i djeca zavisnika takođe imaju veće šanse da budu žrtve nasilja koje je prouzrokovano korišćenjem droga.

- Globalni problem droge i održivi razvoj -

Sa 2016. godinom  kao godinom prvog rođendana Ciljeva održivog razvoja (Sustainable Development Goals – SDGs), izvještaj stavlja poseban fokus na globalni problem droga u ovom kontekstu. U analizi ovih veza Ciljevi su podijeljeni u pet širokih područja: društveni razvoj; ekonomski razvoj; održivost životne sredine; mirna, pravedna i inkluzivna društva; i partnerstva.

U izvještaju se naglašava jaka veza između siromaštva i nekoliko aspekata problema droge. 

"Zaista, teret problema upotrebe droge je mnogo veći na ljudima koji su siromašni u odnosu na društva u kojima žive, sto je posebno naglaseno u bogatijim zemljama. Snažna povezanost između socijalnog i ekonomskog siromaštva i bolesti upotrebe droga se može videti kada se analiziraju različiti aspekti marginalizacije i socijalne isključenosti, kao što su nezaposlenost i nizak nivo obrazovanja", piše u izvještaju Kancelarije UN za drogu i kriminal (UNODC).

Izveštaj  takođe ukazuje na višestruke načine na koje problem droga izaziva različite vidove nasilja. 

- Što slabija država lakša trgovina drogom -

Iako je intenzitet nasilja koje je povezano sa drogom najveći kada su u pitanju trgovina i proizvodnja droge, to ne znači nužno da nasilje i nastaje kao rezultat ovih aktivnosti, što je ilustrovano niskim nivoima prijavljenih ubistava u tranzitnim zemljama puteva trgovine droge u Aziji. 

Trgovina drogom generalno napreduje tamo gde je država slaba, gde se neravnomerno primenjuje vladavina prava, i gdje postoje mogućnosti za korupciju.

U izvještaju se analizira utjecaj krivičnog pravosudnog sistema na trgovinu i tržišta drogom, kao i na upotrebu droge i ljude koji koriste droge. 

Na primjer, spominje se da globalno 30 odsto zatvorske populacije čini populacija neosuđenih lica u istražnom postupku. Među osuđenim zatvorenicima, 18 odsto ih je u zatvoru zbog prekršaja koji imaju veze sa drogom. Preterana upotreba zatvora za manja krivična djela u vezi sa drogom je neefikasana u smanjenju recidivizma i preopterećuje pravosudne sisteme, sprečavajući ih da se efikasno suočavaju sa težim krivičnim delima.

Cijeli izveštaj je na www.unodc.org/wdr2016

- O Svjetskom izveštaju o drogama za 2016 -

Svjetski izvještaj o drogama pruža globalni pregled ponude i potražnje opijata, kokaina, kanabisa, amfetaminskih stimulansa i novih psihoaktivnih supstanci, kao i njihovog utjecaja na zdravlje. Izvještaj takođe razmatra naučne dokaze o istovremenoj upotebi različitih narkotika,  korišćenju i potražnji kanabisa u medicinske svrhe i razvoju situacije nakon legalizovanja kanabisa u rekreativne svrhe u nekim dijelovima svijeta. Pored toga, povezanost globalnog problema droge i svih aspekata održivog razvoja detaljno je obrađena u svjetlu Ciljeva održivog razvoja.

Zanima vas i ovo?