Lifestyle - Kako da...

UPUTSTVO ZA PISANJE SEMINARSKOG RADA

Seminarski rad se piše na temu definisanu u dogovoru sa mentorom. Nakon pisanja rada i konsultovanja sa mentorom u vezi korekcija, rad se prezentuje na vježbama. Odbrana rada je obavezna. 

Dužina seminarskog rada treba da bude 10-15 strana (uvod, objašnjenje teme, zaključak i navoÄ‘enje literature). Seminarski rad se piše u formatu A4, font Times New Roman, veličina fonta 12, prored 1,5, sve margine po 2,5cm. Koristiti justify (obostrano poravnanje). Stranice teksta treba da su numerisane, s tim što naslovna strana i strana za sadržaj ne podležu numeraciji. Naslovi u radu: Times New Roman 14pt Bold, Format Paragraph – Before 24pt, After 18pt. Podnaslovi u radu: Times New Roman 12pt Bold, Format Paragraph – Before 18pt, After 12pt. Pasuse razdvojiti sa: Format Paragraph – Before 6pt., jednostruki line spacing (prored) izmjeÄ‘u pasusa.

Naslovna strana je prva strana (korice rada). Nakon naslovne strane slijedi sadržaj, a zatim sažetak u kome autor/ka teksta u nekoliko rečenica navodi čime će se baviti u radu.

Uvod  - Dužina uvoda rada je do 1 strane. Uvod je deo rada u kome treba naznačiti o čemu će se pisati u nastavku rada. U uvodu se obrazlaže tema, predmet i cilj rada. ÄŒitalac iz uvoda treba da stvori sliku o čemu će se pisati u nastavku rada.

Objašnjenje teme – U ovom dijelu izabrana tema mora biti objašnjena, opisana i argumentirana. Ako postoji više tema ili argumenata, može se napisati više poglavlja glavnog dijelu seminarskog rada.

Zaključak  - Zaključak se piše na kraju rada. Dužina zaključka je do 1 strane. Zaključak treba da sadrži stav autora rada i osvrt na temu obraÄ‘enu u radu.

Literatura -  Na kraju rada se nalazi spisak literature. Neophodno je imati najmanje 5 relevantnih izvora literature. Pored osnovne literature- udžbenika, neophodno je koristiti i druge izvore: domaća literatura, časopisi, internet izvori.  

 

 

Zanima vas i ovo?