O Bedemu

Bedem.rs je kulturno-obrazovni portal višestruke namjene, koncipiran da mladim, urbanim čitaocima ponudi vrhunske tekstove o različitim temama koje su u domenu njihovog interesovanja uz ideju pružanja alternativnijeg vida informisanja, lišenog bilo kakvog senzacionalizma i podilaženja čitaocima.

Misija:

• Afirmacija moralnih, naučnih, umjetničkih, kulturnih i intelektualnih vrijednosti društva i na tim vrijednostima, kao i na civilizacijskim tokovima, razvoj svestrane ljudske ličnosti;

• Podrška i pomoć afirmaciji umjetnosti, kulture i obrazovanja;

• Motivacija umjetnika za kvalitetan angažman na polju stvaranja umjetničkih djela;

• Afirmacija i njegovanje duha solidarnosti i saradnje među umjetnicima – iz istih, srodnih i različitih grana i sfera stvaralaštva;

• Promocija neafirmisanih (anonimnih) autora, čiji je kvalitet pisanja prepoznat, tako i afirmisanih autora koji samoinicijativno odlučuju o kojim specifičnim oblastima će pisati.

• Stvaranje motivirajuće klime za edukativno i praktično usmjeravanje nadarenih i talenata;

• Prikupljanje informacija o svim umjetničkim, kulturnim i obrazovnim događajima u zemlji i svijetu, kao što su takmičenja, festivali, kursevi, konkursi, prezentacije i slično i njihovo predstavljanje i prikazivanje zainteresovanim institucijama i pojedincima, kao i aktivno učešće na istim;

• Objavljivanje informacija i vijesti o brojnim seminarima, obukama, treninzima, stipendijama kako u zemlji tako i u inostranstvu, mogućnostima za stažiranje i usavršavanje, studijskim putovanjima, poslovnim ponudama ali i drugim zanimljivim sadržajima koji doprinose kvalitetnijem informisanju mladih.